A
a

Eğitim Öğretim Yardımı Verilmesi


Eğitim Öğretim Yardımından Kimler Faydalanabilmektedir?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

  • Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin,
  • 2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
  • 2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
  • Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin,
  • Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı malul hale gelenlerin,

kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına ödenmektedir.

Öğrenim Seviyelerine Göre Eğitim Öğretim Yardımı Tutarı Ne Kadardır?

Eğitim ve öğretim yardımı, her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan oluşmaktadır. Bu kapsamda, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında; ilköğretim (1-8. Sınıflar) öğrencileri için 7.646,94 TL, ortaöğretim öğrencileri için 11.470,41 TL ve yükseköğretim öğrencileri için 15.293,88 TL tutarında eğitim ve öğretim yardımı ödenecektir.

Başvurular Nereye Yapılabilir?

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir