A
a

Kitup Projesi


Projeyi Yürüten Birim: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan sözleşmelerle projenin hibe bileşeni fiilen başlamıştır. Bu bileşen faydalanıcılarla imzalanan sözleşme imza tarihlerinden itibaren ortalama 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Teknik Destek bileşen ise 28 Eylül 2010 tarihinde başlamıştır ve 21 ay süreyle devam edecektir. Mal alım bileşeninde ise ihale süreci tamamlanmak üzeredir.

Proje Maliyeti ve Finansman Kaynakları: 15.000.000 Avro (12.750.000 Avrosu AB hibesi)

Projeyi Hazırlayanlar: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Proje Ortakları: SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Projeden Faydalananlar: SGK, ÇSGB, İŞKUR, kayıt dışı istihdam ile mücadele alanında görev yapan kamu kurumlar ve sosyal taraflar

Projenin Gerekçesi, Amacı ve Hedefleri: Operasyon ile başta SGK olmak üzere, ÇSGB ve diğer ilgili kuruluşların kapasitelerinin artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki alanında bir yol haritası belirlenmesi ve farkındalık artırma faaliyetleri ve hibeler yoluyla toplumun bu alanda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda 1510 kişiye ulaşılması ve toplam 189 gün eğitim verilmesi planlanmıştır. Bunun yanında kurumlar arası koordinasyonun kuvvetlendirilmesi için çeşitli çalışma grupları oluşturulacak ve bir veri tabanı için gerekli programların yazımı sağlanacaktır. Ayrıca 10 adet ilde sosyal tarafların katılımı ile farkındalık artırma konferansları düzenlenecektir.  Bu konferanslar ile en az 1000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.
Operasyonun ikinci bileşeni ise Hibe Bileşenidir. Bu bileşen ile tarihinde ilk kez Kurumumuz kendi görev sahasına giren bir alanda diğer ilgili sosyal tarafları finansal olarak desteklemektedir. Hibe bileşeni kapsamında 43 NUTS II ilindeki sosyal taraflar, belediyeler, meslek odaları, üniversiteler ya da sivil toplum kuruluşlarının kurdukları ortaklıklar tarafından yapılan 250’nin üzerindeki hibe başvurusundan, yapılan değerlendirme sonrasında seçilen 40’ına çeşitli miktarlarda finansal destek sağlanmıştır.
Operasyonun son bileşeni ise Mal Alımı Bileşeni olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle Teknik Destek Bileşeni çerçevesinde hazırlanacak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek olan veri tabanının üzerinde çalışacağı sunucunun alımı gerçekleştirilecektir. Bunun yanında yine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının bazı ihtiyaçları bu bileşen kapsamında karşılanacaktır. Bu bileşen kapsamında yapılacak en önemli bileşen ise daha önce il müdürlüklerimiz bünyesinde kurulmuş olan Kayıt dışı İstihdam ile Mücadele Servislerinin bilgisayar ve sunum ekipmanları ve çalışma ortamını geliştirecek mobilyalar ile donatılmış toplantı odası ve ofislere kavuşturulacak olmasıdır.

Projenin Sonuçları: Gerek merkez, gerekse taşrada tüm tarafların katılımı ile kayıt dışı istihdam ile mücadele alanında kurumsal kapasite ve işbirliği sağlanmıştır.

Açıklama: Bileşen bazında Operasyonda ulaşılan aşama aşağıdaki gibidir;
             1. Birinci Bileşen Teknik Destek: Bu bileşen SGK, ilgili kurumlar ve sosyal paydaşların kayıtlı istihdamın teşviki alanındaki kapasitelerini artıracak faaliyetler eğitim, çalıştay, çalışma ziyareti gibi çeşitli etkinlikler ile desteklenmeye başlanmıştır. İhale aşaması tamamlanmış olup, 2010 Eylül ayında bileşen uygulanmaya başlamıştır. Bileşen bütçesi 2.250.000 Avro’dur.
             2. İkinci bileşen Hibe: Bu bileşen kapsamında yereldeki yenilikçi önlemelerin teşvik edilmesini ve yurt sathına yayılmasını amaçlayan hibe projeleri finanse edilecektir. 250 adet hibe başvuru kabul edilmiş ve değerlendirmeleri yapılmıştır.. 42 adet proje AB ve Kurumumz tarafından önümüzdeki Temmuz 2010 tarihi itibariyle içinde fonlanmaya başlamıştır. Bileşen bütçesi 11.850.000 Avro’dur.
            3. Üçüncü bileşen Mal Alımı: Son bileşen kapsamında bu alanda oluşturulacak ortak veri tabanı için donanım ve 43 NUTS II ilindeki Kayıt dışı İstihdam ile Mücadele Ofislerinin eğitim salonu ve ofis için ekipman ihtiyacı karşılanacaktır. Mal alımı için yapılan ihaleler tamamlanmak üzeredir. Bileşen bütçesi 750.000 Avro’dur.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir