A
a

İsviçre Prim Transferi


İsviçre prim transferi nedir?

İsviçre’de çalışması bulunan Türk vatandaşlarının malullük hariç İsviçre’deki yaşlılık ve ölüm sigortalarına kendileri adına yatırılmış olan primlerin (işçi ve işveren hissesi) Kuruma aktarılmasıdır.

Türkiye’de çalışması bulunanların bu çalışmalara ait primlerinin İsviçre’ye transfer edilmesi mümkün müdür?

Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine göre sadece İsviçre’den Türkiye’ye prim transferi yapılabilir. Türkiye’deki primlerin İsviçre’ye transfer edilmesi mümkün değildir.

İsviçre’den prim transferi talebinde bulunabilmek için aranan şartlar nelerdir?

İsviçre’den prim transferinde bulunabilmek için;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • İsviçre’de bulunulduğu sırada yaşlılık, ölüm ve malullük (AHV) sigortalarından herhangi bir yardım almamış olmak,
  • Türkiye’de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek üzere İsviçre’yi kesin olarak terk etmiş olmak,
  • Yazılı talepte bulunmak

gerekmektedir.

İsviçre prim transferi talebinde bulunmak için nereye müracaat etmek gerekir?

İsviçre’den yaşlılık ve ölüm sigortası (AHV) primlerinin transferi ile ilgili talep dilekçesinin (CH/TR 11) talep sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda Kurum personeli tarafından elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulması için ikamet edilen ildeki SGİM/SGM’ye bizzat müracaat edilmesi gerekir.

İsviçre prim transferi talebinde bulunmak için hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekir?

İsviçre'deki çalışma sürelerinin tamamını gösterir hizmet cetvelinin ibraz edilmesi, hizmet cetveli yok ise İsviçre sigorta numarasının beyan edilmesi gerekir. Ancak, bu belge temin edilememişse veya İsviçre sigorta numarası bilinmiyorsa talep sahibi İsviçre’de çalışılan iş yeri unvan ve adresleri ile çalışma sürelerini mutlaka eksiksiz olarak talep dilekçesinde (CH/TR 11) belirtmelidir.

Hak sahibinin İsviçre prim transferi talebinde bulunması mümkün müdür?

Hak sahiplerinin vefat eden sigortalı adına İsviçre’den prim transferi talebinde bulunmaları mümkün değildir.

İsviçre prim transferinde, kısmi transfer mümkün müdür?

Kısmi prim transferi mümkün değildir. Talepte bulunulduğunda İsviçre’de çalışılmış olan sürelerde kesilen primlerin tamamı transfer edilir.

Primleri transfer edilen İsviçre süreleri Türkiye’de hangi kapsamda geçmiş hizmet süresi olarak değerlendirilmektedir?

Türkiye’ye transfer edilen İsviçre süreleri, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında geçmiş hizmet süresi olarak değerlendirilir.

İsviçre prim transferinin sonuçları nelerdir?

Primleri Türkiye’ye transfer olmuş kişiler ve bunların hak sahipleri, İsviçre yaşlılık, malullük ve ölüm sigortasından artık hiçbir hak iddiasında bulunamazlar. Transfer edilen primler ve bu primlere ilişkin süreler, Kurum mevzuatına göre aylığa hak kazanmada ve bu aylığın hesabında Türk sigortalılık sürelerine eşdeğer sayılır.

İsviçre’den primler transfer edildikten sonra transferden vazgeçmek mümkün müdür?

Transfer edilerek Türkiye’de geçmiş hizmet süresi olarak kabul edilen sürelere ait primlerin İsviçre’ye iadesi söz konusu değildir.

İsviçre’den transfer edilen prim tutarlarının sigortalıya iadesi mümkün müdür?

İsviçre'den transfer edilen sürelere ait prim tutarlarının ilgililere iadesi bazı istisnalar dışında mümkün değildir.

Primler transfer edildiğinde İsviçre’de geçen sürelerin tamamını 3201 sayılı Kanun uyarınca borçlanmak zorunlu mudur?

İsviçre’de geçen sürelerin tamamının borçlanılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, transfer edilen primlere ait İsviçre sürelerinin tamamının borçlanılması halinde transfer edilen primlerin tamamının iadesi mümkündür. Kısmi borçlanma yapıldığında primlerin borçlanılan süreye tekabül eden kısmı iade edilmekte olup, borçlanılmayan süreler ise Türkiye’de geçmiş hizmet olarak kabul edilerek bu sürelere ait primler iade edilmez.

Transfer edilen İsviçre süreleri ile Kurum mevzuatı kapsamında aylık bağlama şartlarının oluşmaması halinde, transfer edilen prim tutarları toptan ödeme olarak iade edilebilir mi?

Transfer edilerek Türkiye'de çalışılmış hizmet süresi olarak değerlendirilen İsviçre süreleri ve varsa Türkiye çalışmaları ile Kurum mevzuatı kapsamında aylık bağlama şartlarının oluşmaması ve yazılı talepte bulunulması halinde, transfer edilen prim tutarları 5510 sayılı Kanunun öngördüğü toptan ödeme şartlarının oluşması kaydıyla, İsviçre Frangı (CHF) olarak ilgililere iade edilir.

Kurumdan aylık almaktayken İsviçre’den primleri transfer edilenlerin, kendilerine aylık bağlandığı tarihten önceki sürelere ait primleri iade edilir mi?

Kurumdan aylık almaktayken İsviçre’den primleri transfer edilenlerin aylık bağlandığı tarihten önceki sürelere ait primleri, bu süreler almakta oldukları aylıkta artış meydana getirmiyorsa kendilerine iade edilir.

Transfer edilen primlerin aylıklarda artış meydana getirip getirmeyeceği hesaplanırken transfer edilen primlerin tamamı dikkate alınmaktadır. Transfer edilen primlerin bir kısmı ile aylıkların arttırılıp diğer kısmının ilgililere iadesi mümkün değildir.

İsviçre prim transfer sürelerine ait prim tutarları Türkiye'de isteğe bağlı sigortaya tabi olarak geçen hizmetlerle aynı zamana rastlarsa primler iade edilir mi?

Türkiye'de isteğe bağlı sigortaya tabi olarak geçen hizmetlerle aynı zamana rastlayan İsviçre prim transfer sürelerine ait prim tutarları sigortalılara iade edilir.

Transfer edilen İsviçre prim tutarları iade edilenlerin İsviçre süreleri, Kurum mevzuatı kapsamında ihya edilebilir mi?

Transfer edilen İsviçre prim tutarlarının iade edilmesi durumunda, söz konusu transfere ait İsviçre süreleri tasfiye edildiğinden, tasfiye edilen bu sürelerin Kurumumuz mevzuatı kapsamında ihya edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Sözleşmeye göre yaşlılık aylığı alırken İsviçre’den prim transferi talebinde bulunulabilir mi? Bu durumda aylıkta herhangi bir değişiklik söz konusu olur mu?

Ülkemizden Sözleşmeye göre yaşlılık aylığı alanlar aylık alırken yazılı talepte bulunarak aylığın bağlandığı tarihten önce İsviçre'de çalıştıkları sürelerde kesilen primlerinin Kuruma transferini talep etme hakkına sahiptirler.

Bu durumda, prim transfer tarihini (primlerin Kurum hesabına geçtiği tarih) takip eden aybaşı itibarıyla ödenmekte olan sözleşme aylığı iptal edilir ve transfer edilen primlere ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında Türkiye'de geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Transfer edilen sürelerle birlikte Kurum mevzuatına göre aylık hakkının oluşması ve yazılı talepte bulunulması durumunda, bu talebe göre prim transfer tarihini takip eden aybaşı itibarıyla, mülga 2829 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenecek statü esas alınarak müstakil aylık bağlanır. Transfer edilen sürelerle birlikte müstakil aylık hakkı oluşmaması durumunda, yazılı talepte bulunulması halinde, transfer edilen prim tutarları toptan ödeme şartlarının oluşması kaydıyla İsviçre Frangı (CHF) olarak iade edilir.

Türkiye’de en az 360 gün sigortalı çalışması olanların İsviçre prim transferi talebi ile birlikte sözleşme aylığı talebinde bulunma hakları var mıdır? Bu durumda aylık ne zaman bağlanır?

Sözleşmeye göre yaşlılık aylığı hakkı bulunanların aylık talebiyle aynı anda İsviçre prim transferi talebinde de bulunmaları mümkündür. Bu durumda, aylık talebinde bulunulan tarihi takip eden aybaşından primlerin Kurum hesabına geçeceği tarihi takip eden ilk ödeme dönemine kadar Kurum mevzuatı uyarınca sözleşme aylığı bağlanır. Prim transfer tarihini (primlerin Kurum hesabına geçtiği tarih) takip eden aybaşı itibarıyla ödenmekte olan sözleşme aylığı iptal edilir ve transfer edilen primlere ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamındaki süre olarak Türkiye'de geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Türkiye’de sigortalı çalışması bulunmayanların İsviçre prim transferi talebi ile birlikte müstakil aylık talebinde bulunmaları mümkün müdür? Bu durumda aylık ne zaman bağlanır?

Türkiye’de sigortalı çalışması bulunmayanların İsviçre prim transferi ile birlikte aylık talebinde bulunmaları mümkündür. Bu durumda, İsviçre prim transferi işlemleri tamamlananlardan aylık bağlama şartları oluşanlara ikinci bir talep aranmaksızın transferin gerçekleştiği (primlerin Kurum hesabına geçtiği) tarihi takip eden aybaşından itibaren aylıkları bağlanır.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir